اخبار

Latest news, video reports

با تصویب هیأت مدیره

مرحله دوم افزایش سرمایه میدکو انجام می شود

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

هیأت مدیره شرکت میدکو طی جلسه مورخ 1398/02/23 اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه، موضوع مجمع عمومی فوق­العاده هلدینگ میدکو در اردیبهشت ماه سال 1397 را تصویب نمود.

مجمع عمومی فوق العاده میدکو در اردیبهشت ماه سال 1397 افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 23،760 میلیارد ریال به  مبلغ 36،000 میلیارد ریال تصویب و اجرای آن را طی دو مرحله به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. در همین راستا و با تصمیم هیأت مدیره شرکت، مرحله اول افزایش سرمایه در سال 1397 صورت پذیرفته و سرمایه هلدینگ میدکو از مبلغ 23،760 میلیارد ریال به مبلغ 29،000 میلیار ریال افزایش پیدا کرد.  پیرو مصوبه اخیر هیأت مدیره شرکت، سرمایه هلدینگ در مرحله دوم افزایش سرمایه با ۲۴٪ افزایش به مبلغ 36،000 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

 

منابع مالی اجرای این طرح افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان تامین خواهد گردید. هدف از اجرای افزایش سرمایه جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سنوات اخیر و به‌صورت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت کنترل میدکو می باشد.

 

لیست خبرها