اخبار

Latest news, video reports

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه میدکو

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) برای هفتمین سال متوالی تمدید شد

۱۰ شهريور ۱۳۹۸

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) برای هفتمین سال متوالی تمدید شد

در فرآیند این ممیزی که توسط تیم ممیزی شرکت IMQ ایتالیا و با مشارکت همکاران ستاد تهران و کرمان صورت گرفت میزان انطباق عملکرد شرکت با الزامات استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2015)، سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001:2015) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO45001:2018) مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت اعتبار گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه با موفقیت تمدید شدند.

 

لیست خبرها